Co je SCIENTOLOGIE?

Slovo Scientologie doslova znamená "studium pravdy". Pochází z latinského slova "scio", což znamená "vědění v plném smyslu slova" a řeckého slova "logos", což znamená "studium něčeho".

Jak se Scientologie a Dianetika vztahuje na život?

Scientologie a Dianetika definuje, kdo jste, jak funguje Vaše mysl, definuje pravidla mezilidských vztahů, principy úpadku a růstu ve všech oblastech života a mnoho dalšího.

Jde o teorii a praktické použití. V Scientologii a Dianetice nejde o víru, ale o důkladné studium a praktikování naučených informací pomocí velmi přesných cvičení.

Pravdou je pro Vás to, co sami zjistíte, že je pravdivé.

Jednou ze základních teorií, je teorie, která přirovnává život ke hře. Scientologie a Dianetika definuje pravidla téměř všech oblastí této hry. Ať jde o život osobní, rodinný, pracovní nebo společenský. Můžete zjistit, jakým způsobem se člověk dostává do problémů a hlavně jak se z nich může dostat ven.

Pomůže Vám získat sebedůvěru, elán, ujasnit si své hodnoty, být takový rodič jaký jste si vždy přáli, dosahovat takové pracovní výsledky po jakých toužíte, být schopen čelit většímu stresu, udržet dobré mezilidské vztahy, umožní Vám nastudovat cokoli chcete, najít správné příčiny problému, vyznat se v lidech, zbavit se stresu a stát se efektivnějším, být dobrým manažerem, mít finance pod kontrolou, dosahovat svých cílů, správně organizovat, atd., atd.

Cílem Scientologie a Dianetiky je aby člověk byl schopen žít lepší život podle svého vlastního uvážení, se svými bližními a aby byl schopen hrát lepší hru a byl tak šťastný.

Je využitelná a velice hodnotná pro studenty, rodiče, zaměstnance, manažery, vlastníky firem, zkrátka pro každého.

Každý jsme jiný, ale z hlediska mysli a života, pro nás platí stejná pravidla. Jejich poznání Vám otevře cestu k sobě, ostatním a šťastnému životu.

Scientologie a Dianetika není kouzlo, není to zkratka, konečný úspěch nakonec vždy závisí na Vás.

My v Dianetickém centru jsme tu pro to, abychom Vám pomohli vytěžit z ní co nejvíce.

   

 

Otázky a odpovědi Scientologie

Čím se zabývá Scientologie?

 Scientologie je náboženství, které vytvořil L. Ron Hubbard a které nabízí jasně udanou cestu k úplnému a jasnému porozumění své skutečné duchovní podstaty a vztahu se sebou samým, rodinou, skupinami, lidstvem, všemi živými formami, hmotným vesmírem, duchovním vesmírem a vyšší bytostí či nekonečnem.     
     Scientologie oslovuje ducha – ne jen pouhé tělo nebo mysl – a věří, že člověk je mnohem víc než jen produkt svého prostředí nebo svých genů.
     Scientologie obsahuje souhrn znalostí, které vycházejí z jasných základních pravd. Mezi nejdůležitější pravdy patří následující:
    
Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
     Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života. 
     Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to v tu chvíli neuvědomuje.

     Scientologie dále věří, že člověk je v jádru dobrý a že jeho duchovní spása záleží na něm a na jeho bližních a jeho dosažení bratrství s vesmírem.
     Scientologie není žádné dogmatické náboženství, ve kterém se po člověku žádá, aby uznával nějakou víru. Člověk sám objevuje, že Scientologie funguje na základě použití svých principů a pozorování nebo poznání výsledků.
      Konečným cílem Scientologie je to, aby člověk dosáhl skutečného duchovního osvícení a svobody.

Jak je Dianetika spojená se Scientologií?

L. Ron Hubbard zkoumal a vyvinul předmět Dianetiky ještě předtím, než vyvinul Scientologii. Jsou to samostatné předměty. Dianetika je technologie, která zvládá zdroj nechtěných pocitů, emocí a psychosomatických nemocí. Scientologie je studium a zvládání ducha ve spojení k sobě samému, vesmírům a ostatnímu životu.

Proč se Scientologie považuje za náboženství?

Scientologie s určitostí splňuje všechna tři kritéria, která obecně používají odborníci na náboženství na celém světě k tomu, aby určili náboženskou podstatu:

(1) víra v nějakou nejvyšší realitu, jako například v nejvyšší bytost nebo ve věčnou pravdu, která přesahuje hranice tohoto světa;

(2) náboženské praktiky, které vedou k porozumění, dosažení nebo kontaktu s nejvyšší realitou;

(3) společenství těch, kteří věří, a kteří se spojují, aby tuto nejvyšší realitu hledali.

Scientologická víra ve vyšší realitu, která přesahuje materiální svět, obsahuje také svůj koncept thetana, duchovního světa (sedm dynamik) a vyšší bytosti (osmá dynamika). Druhý bod lze najít v běžných obřadech, jako jsou například křtiny, sňatek a pohřeb, které Scientologie poskytuje. Nicméně přednější je poskytování auditingu a tréninku, na základě kterého si scientologové zvyšují svá vědomí a dosahují porozumění duchovnímu světu, přičemž nakonec dojde i na jejich vztah s vyšší bytostí. Co se týče třetího bodu, tak denně můžete v jakýchkoli scientologických církvích vidět velmi živá společenství těch, kteří věří.    

Proč je Scientologie církev?

    Slovo církev pochází z řeckého slova kyrios, což znamená „pán“ a z indoevropského základu kewe, což znamená „buď silný“. Běžné významy tohoto slova také zahrnují „shromáždění“, „duchovní sílu oddělenou od síly světské“ a „duchovní náboženství; duchovenstvo.“
    
Slovo církev nepoužívají pouze křesťanské organizace. Církve existovaly již desítky tisíc let před křesťanstvím a samotné křesťanství vzniklo jako protest proti zavedené církvi. V moderním použití lidé mluví o buddhistické nebo muslimské církvi a všeobecně se odkazují na veškeré seskupení těch, kteří věří v náboženské učení.
    
Církev je jednoduše seskupení lidí, kteří se podílí na běžných náboženských aktivitách. Slovo církev se také používá, co se týče budov, kde se členové náboženských skupin shromažďují, aby praktikovali svá náboženství a dosahovali většího duchovního vědomí a zdraví.
    
V padesátých letech tohoto století scientologové poznali, že technologie L. Ron Hubbarda a výsledky, které z jejich použití vyplývaly, se přímo týkají osvobození lidského ducha a že dosažení vyššího duchovního vědomí je zde běžnou záležitostí. Neměli žádné pochyby o tom, že se zabývají náboženskými praktiky, a proto na začátku padesátých let odhlasovali zavedení církve, které mělo lépe sloužit jejich duchovním potřebám a všem, kteří sdíleli jejich víru.     

    První scientologická církev byla založena v Los Angeles v roce 1954. Dnes na celém světě existuje více než7 7500 scientologických církví, misí a skupin ve 163 zemích.

Má Scientologie nějaký koncept o bohu?

    V Scientologii vyjadřujeme koncept o Bohu jako osmou dynamiku - směrem k existenci v podobě nekonečna, Boha nebo vyšší bytost, nebo stvořitele vesmíru. Co se týče osmé dynamiky, scientologický koncept o Bohu spočívá v samém vrcholu všeobecného přežití.
    Jak L. Ron Hubbard v knize Věda o přežití napsal: „Nestalo se, aby jakákoli kultura v historii světa, včetně těch naprosto zpustlých a zaniknutých, nepotvrdila existenci vyšší bytosti. Z pozorování založeném na zkušenosti vyplývá, že lidé, kteří jsou bez silné a trvalé víry ve vyšší bytost, jsou méně schopní, méně etičtí a méněcenní pro sebe sama a pro společnost... Člověk bez stálé víry je na základě samotného pozorování spíše věcí než pravým člověkem."
    Narozdíl od náboženství židovsko-křesťanských původů, scientologická církev nemá daná dogmata týkající se boha, která rozkazují svým členům. Stejně jako u všeho čemu věří, Scientologie lidi nežádá, aby věřili v cokoli, co se týká víry. Naopak, jak se duchovní vědomí člověka na základě účasti v scientologickém auditingu a tréninku zvyšuje, dosahuje své vlastní jistoty o každé dynamice, a jak se pohybuje ze sedmé (duchovní) dynamiky směrem k osmé, dosáhne svého vlastního porozumění bohu a svého vztahu k němu.
    Scientologie se snaží dostat člověka na novou úroveň duchovního vědomí, kde může dosáhnout svých vlastních závěrů, které se týkají božské podstaty (nebo vyšší bytosti či nekonečna), a toho, co na něj čeká po pozemském životě. Proto, jako v mnoha východních filozofiích, je spasení v Scientologii dosaženo na základě osobního duchovního pokroku a osvícení.

Jaké je právní postavení Scientologické církve v Evropě a ve světě?

    Scientologické náboženství vzniklo ve Spojených státech v roce 1954. Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady; a dnes má více než 7.500 církví, misí a skupin ve 163 zemích a deset milionů členů.

    Scientologie je právně uznána jako církev v mnoha ze 163 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA). V ostatních je registrována jako nezisková/náboženská organizace (např. Německo, Francie, Česká a Slovenská republika).

    Více informací o jednotlivých zemích a právním postavení Scientologie naleznete na www.scientology.cz